Lover

Sist revidert: 11.02.2016

§ 1. Navn og formål

1.1. Asker og Bærumgruppen av Norsk Radio Relæ Liga er en gruppe av Norsk Radio Relæ Liga i Asker og Bærum. Gruppens formål er å arbeide til beste for radioamatørene som er medlemmer av gruppen og å støtte hovedorganisasjonen Norsk Radio Relæ Liga i dennes arbeide. Med radioamatører menes de som er kvalifisert som Radioamatør i henhold til gjeldende forskrift om radioamatørlisens1), eller andre som er interessert i radioamatørvirksomhet.

§ 2. Medlemskap

2.1. Alle som er interessert i virksomhet som radioamatør kan bli medlem av gruppen. Prinsipielt skal alle gruppens medlemmer være tilsluttet Norsk Radio Relæ Liga. Nye medlemmer kan stå tilsluttet gruppen i inntil ett år etter fylte 16 år, uten å være medlem av Norsk Radio Relæ Liga. Slike medlemmer betaler ikke liga-kontingent og får derfor ikke medlemsbladet og kan heller ikke nyte godt av QSL- tjenesten.

2.2. Enkeltmedlemmer kan i særlige tilfeller tillates å ha passivt medlemskap i gruppen. Passive medlemmer er medlemmer som ikke er medlem av Norsk Radio Relæ Liga. Disse medlemmene har ikke stemmerett i saker som gjelder Norsk Radio Relæ Liga. De får heller ikke medlemsblad og de kan ikke benytte gruppens QSL - tjeneste. De kan heller ikke benytte gruppens radiostasjoner. Passive medlemmer skal betale full kontingent til gruppen.

2.3. Passive medlemskap innvilges eventuelt av styret etter søknad fra medlemmet. Styrets avgjørelse er endelig.

2.4. Passive medlemmer er ikke valgbare til tillitsverv i gruppen, og de har ikke talerett eller stemmerett på generalforsamlingen. Passive medlemmer kan ikke benytte gruppens QSL - tjeneste, og de mottar ikke medlemsbladet fra Norsk Radio Relæ Liga.

§ 3. Styret

3.1. Gruppen ledes av et styre som består av formannen og 4 styremedlemmer, med 2 vararepresentanter.3) Minst fire av disse må være lisensierte.2)

3.2. Styret inkludert vararepresentanter velges for to år av gangen, formannen for ett år. Hvert år trer to av styremedlemmene og en av vararepresentantene ut, første gang ved loddtrekning. Styret fordeler vervene mellom seg. Styret kan, hvis det finner det nødvendig, suppleres med andre for spesielle verv.2)

3.3. Formannen skal innkalle til styremøte minst 2 ganger i vårsemesteret og 2 ganger i høstsemesteret, og dessuten når han eller ett av styremedlemmene ønsker styremøte. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets stemmeberettigede3) er tilstede. På gruppemøte minst tre uker før generalforsamlingen, nedsettes en valgkomite for å komme med forslag til nye styremedlemmer og formann, samt revisor.

§ 4. Kontingenter

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for ett år av gangen. Styret har fullmakt til å bestemme når kontingenten skal være innbetalt, eventuell fritagelse for kontingent etc.

§ 5. Ordinær generalforsamling

5.1. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 20. februar. Innkallelse skjer skriftlig og skal postlegges senest 2 uker før generalforsamlingen. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.

5.2. Saksliste:

  • Valg av ordstyrer og 2 referenter.
  • Godkjennelse av innkallelsen.
  • Godkjenning av årsberetning og regnskap i revidert stand.
  • Lovendringsforslag.
  • Innkomne forslag.
  • Fastsettelse av kontingenten.
  • Valg.

Forslag må, for å bli behandlet på generalforsamlingen være styret i hende senest 30. november året før og være nevnt i innkallelsen. Valg foregår skriftlig hvis en deltager på generalforsamlingen ønsker dette. Valgbar er ethvert medlem som ikke skylder kontingent. Alle avgjørelser, unntatt lovendringer, skjer med alminnelig flertall.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Denne skal innkalles hvis styret finner det påkrevet eller når 1/3 av medlemmene forlanger det skriftlig. Innkallelsen skjer som i § 5. I tilfelle av Force Major kan innkallelsesfristen fravikes.

§ 7. Eksklusjon

Opptrer et medlem på en måte som styret eller et flertall av medlemmene finner er skadelig for gruppen eller ligaen, kan vedkommende strykes. Eksklusjonen kan ankes til generalforsamlingen og hvis denne opprettholder eksklusjonen, til styret i NRRL. Dette vedtaket er endelig.

§ 8. Endringer i loven

Endringer og tilføyelser i denne lov må for å være gyldig vedtas på lovlig innkalt generalforsamling med minst 2/3 flertall.

§ 9. Oppløsning

Oppløsning av gruppen kan bare skje ved beslutning av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3 flertall. Gruppens eventuelle eiendeler og midler etter oppløsningen tilfaller NRRL.

1) Endret ved generalforsamling 15.02.2007.
2)
Endret ved generalforsamling 11.02.2016.
3) Endret ved generalforsamling   9.02.2017.