logo-topp 02

 


Sambandstjeneste beredskap

NRRL er i stand til å etablere samband / kommunikasjonstjeneste under vanskelige forhold.

NRRL Samband Oslo og Akershus har to ulike nivåer for sambandsberedskap,

• Beredskap for HRS / LRS ved rednings og leteaksjoner
• Katastrofe og kriseberedskap for de sivile myndighetene (fyllkesmann og kommuner)

Personell tilknyttet NRRL samband Oslo og Akershus (NSOA) er lisensierte
Radioamatører som har bestått en internasjonalt godkjent eksamen og
blitt tildelt lisens fra Post og Teletilsynet. Lisensen krever ferdigheter
i radioteknikk, radiobølgeutbredelse, kommunikasjon og ekspedisjonsteknikk.
Alle som deltar fra NSOA har avgitt taushetsløfte.

 


 

KRISE / KATASTORFESAMBAND,
Etablerer samband / Kommunikasjonstjeneste for myndighetene når
annen kommunikasjon er truet eller svikter

TILTAKSKORT SIVILE MYNDIGHETER
Sambandstjeneste ved KRISER- OG KATASTROFER

Vurdering / trigging av nødsamband:
NRRL Samband Oslo og Akershus kan bidra med radiosamband for lokale eller sentrale
myndigheter når det offentlige telenett, internett, nødnett eller andre sentrale
kommunikasjonslinjer er truet eller faller ut.

Vi kan:
• opprette samband over relativt store avstander uten bruk av offentlig infrastruktur,
  f. eks. i kupert terreng, mellom kommuner, fylker, landsdeler eller internasjonalt.
• opprette lokalt samband.
• bistand, både teknisk og operasjonell, til å etablere andre typer samband for myndighetene.

Det er direktorater, fylkesmenn, kommuner, HRS og LRS som prioriteter hvilke oppgaver NRRL
Samband skal utføre i en krisesituasjon, i henhold til myndighetenes generelle
prioriteringer av ressurser.


Beredskap:
Frivillig ressurs fra lisensierte radioamatører, organisert gjennom NRRL som er medlem
av FORF. Primærressurs er NRRL Samband Oslo og Akershus (NSOA), som har varslingsrutiner
og beredskap på linje med andre FORF-organisasjoner.

Av distriktets ca 500 radioamatører, står ca 30 på alarmplanen / varslingslisten
for nødsamband. Vi kan etablere samband som angitt over ved kriser og katastrofer
i Osloregionen, eller etablere samband mot andre rammede områder

Vi har varsling via www.telemeny.no, telefon og rutiner for å organisere oss ved utfall av
infrastruktur. Vi samarbeider med andre grupper av NRRL Sambandstjeneste.

SAMBAND VED REDNING OG LETEAKSJONER
Bistår med samband og etablerer sporingstjeneste for aksjonsledelsen

Tiltakskort for LRS / Politiet
Sambandstjeneste ved REDNINGS OG LETEAKSJONER

Vurdering / trigging
SAMBNDSSTJENSTE VED REDNING OG LETEAKSJONER

NRRL Samband Oslo og Akershus kan bidra når det kan bli behov for støtte, utstyr,
planlegging og gjennomføring av radiosamband for lokale eller sentrale myndigheter
når det offentlige telenett, internett, nødnett eller andre sentrale
kommunikasjonslinjer faller ut.

Vi kan:bidra når aksjonsleder har, eller kan komme til å få, problemer med samband /
kommunikasjon under en aksjon eller har behov for sporing av søkemannskap med:

• punkt til punkt samband over relativt store avstander uten bruk offentlig infrastruktur,
  f.eks. mellom operasjonssentral og innsatsleder, for å dekke et stort aksjonsområde eller
  etablere samband til andre landsdeler.

• tracking (sporingstjeneste) av redningsenheter fra alle involverte organisasjoner
  og etater.

• bistand til samband ved aksjoner og katastrofer, både teknisk (1.linje) og operasjonell,
  f.eks. for å støtte de andre organisasjonene med samband dersom det er ønskelig.


Beredskap
Av distriktets ca 500 radioamatører, står ca 30 på alarmplanen/varslingslisten
forsambandstjeneste ved redningsaksjoner.
Vi kan rykke ut som en frivillig ressurs for redningstjenesten dersom det er ønskelig,
på lik linje med andre FORF organisasjoner som Røde Kors Hjelpekorps og
Norsk Folkehjelp. Vi samarbeider med andre grupper av NRRL Sambandstjeneste.
Vi har varsling via www.telemeny.no, telefon og rutiner for å organisere oss ved
utfall av infrastruktur.


Generelt om NRRL sambandstjeneste

Visjon
Norsk Radio Relæ Liga – Sambandstjenesten har som visjon å være den foretrukne leverandøren
av sambandsresurser til redningstjenesten


Organisering av sambandstjenesten

NRRL – Sambandstjenesten er organisert med en sentral sambandsseksjon som består av en
manager og to operative ledere. En for Nord-Norge og en for Sør-Norge.
Disse er utpekt av NRRL. Den aktive tjenesten utføres av 41 sambandsgrupper sprett
ut over hele Norge.


Mål

• Å tilby radiokommunikasjon som samband for ansvarlige myndigheter i forbindelse med
  nød-, katastrofe- og hjelpeaksjoner
• Å tilby sambandsteknisk kompetanse
• Å tilby samhandlingsresurser under aksjoner, inkludert sporing
• Å være en resurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål


Vår plass i norsk redningstjeneste:

NRRL - Sambandstjenesten er medlem av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige
Forum - FORF. Dette er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som er
engasjert i norsk offentlig redningstjeneste.

Kilde: www.nrrl.no

 

 

 GENERELL HOVEDPLAN NRRL SAMBAND
(Sambandstjenesten i Norsk Radio Ræle Liga)

  
1. Denne sambandsplan er utarbeidet i henhold til ”Retningslinjer for NRRLs nød- og
   katastrofesambandstjeneste (nødsambandstjenesten)”. Tjenesten skal yte
   radiokommunikasjon som reservesamband for ansvarlige myndigheter i forbindelse
   nød- /katastrofe- og hjelpeaksjoner samt yte sambandsassistanse og sambandsteknisk
   kompetanse til andre organisasjoner innen redningstjenesten i Norge.

2. Det er i denne plan også tatt sikte på å opprette samarbeid og samband med andre
   sambandsgrupper.

3. Nødsambandet vil bli basert på HF/VHF/UHF etter de behov den enkelte situasjon
   måtte kreve.

4. Samband innen det aktuelle område, det være seg skadested eller fremskutt KO, vil
   primært være et direkte samband på VHF eller UHF bestående av bærbare radioer.
   Ved fremskutt KO bør det i tillegg være en mobil sender og mottaker for VHF
   eller UHF. Samband tilbake til stasjonær hovedstasjon vil foregå på HF/VHF/UHF
   etter behov.

5. I åpningsfasen av en aksjon skal NRRL samband stille med minimum 2 (3) personer.
   En av disse skal ha det overordnede ansvaret og tituleres som operativ leder
   NRRL samband. Avhengig av behov og i samarbeid med LRS kan bemanningen økes
   utover dette.

6. Leder NRRL Samband er ansvarlig for å innkalle reserver og sette opp vaktlister
   samt påse at utstyr blir rekvirert etter behov.

7. Portabel / Mobil sambandsenhet skal være utstyrt for minimum 8 timers drift.

8. Mobil enhet vurderer behovet for VHF/UHF kryssbånd repeater, eller portabel node,
   og melder behovet til operativ leder NRRL samband. Kryssbånd repeater og/eller portabel
   node skal normalt være bemannet, men skal kunne operere uten tilsyn i minimum 3 timer.

9. Det vil bli utarbeidet en varslingsliste som skal vedlegges denne sambandsplan.
   Varslingslisten skal holdes løpende oppdatert. Ved jevne mellomrom (minst en gang pr år),
   eller ved større endringer skal varslingslisten sendes til NRRLs kontor, samarbeidende
   organisasjoner og Politiet.

10.Sambandsmanager i lokal gruppe av NRRL er ansvarlig for at det blir utarbeidet
   varslingsliste og at denne oppdateres ved endring i personellsituasjonen, eller
   trekkes tilbake når materiell eller mannskapssituasjonen i gruppen ikke lenger er
   tilstrekkelig for oppgaven.


Denne sambandsplan erstatter tidligere sambandsplan og
gjøres gjeldende fra 1.januar 2012

 


 

OVERSIKT OVER INTERNE VEDLEGG

Vedlegg 1 til beredskapsplanen inneholder:
- Interne instrukser
- NRRL sambandstjeneste
- NSOA instruks ifm sambandstjeneste ved KRISER- OG KATASTROFER
- NSOA instruks ifm sambandstjeneste ved REDNINGSAKSJONER

Vedlegg 2 til beredskapsplanen inneholder:
- Prosedyrer og informasjon
- Sambandsprosedyrer
- Frekvensoversikt varsling
- Frekvensoversikt sambandsoppdrag
- Frekvensoversikt. Forslag til minnebank sambandsradio
- Fonetisk alfabet med mer
- APRS informasjon
- Kenwood D-710. Sette opp som digipeater
- Yeasu FT-8900. Kort bruksanvisning
- E-post via pakkeradio i Oslo-området
- Kartserver
- Kenwood TH-D72. Oppsett
- Oppstart og oppkobling kartserver og TH-D72
- Kallesignaler
- Medlemsliste med personlige LE-kallesignal
- Liste over gruppenes nettkallesignal
- Repeateroversikt Oslo og Akershus
- Nødsambandsutstyr i gruppene
- Utstyrsliste sambandsoppdrag (PERSONLIG UTSTYR)
- Instruks for øvelser
- Forslag til plasseringssteder for kryssbånd og digipeatere

Vedlegg 3 til beredskapsplanen inneholder:
- Skjemaer med mer
- Sambandsdiagram
- Logg ark
- Log for sporingsenhet
- Aksjonskort
- Meldingsblanketter
- Kvitteringsliste

Vedlegg 4 til beredskapsplanen inneholder:
- Støttedokumenter
- Egenerklæring
- Taushetsløfte
- Arbeidsgiverbrev
- Arbeidsgiverkontrakt

 


 

Mer informasjon

Mer informasjon om NRRL sambandstjeneste finnes på:
www.forf.no
www.nrrl.no
www.la4o.net
www.sambandstjenesten.no