NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst hadde  beredskap fredag 21. sept og utover natten i anledning ekstremvært Knud, pga varsel om rødt farevarsel vår region. Været ble ikke så alvorlig som varselt i vår region, og vi slapp å rykke ut 
Beredskap skiltEtter å ha alarmert mannskapene, etablert nødsambandnett i tuilfelle utfall og gjort en gruppe mannskaper klar på kort varsel, vi har informert politi, sivil beredskapsledelse og våre FORF representanter i LRS om vår nødsambandberedskap, som beskrevet i vår beredskapsplan:

Nød og reservesamband - katastrofe- og kriseberedskap

NRRL Samband Oslo og Øst kan bidra med radiosamband og e-post over radio for lokale eller sentrale myndigheter når det offentlige telenett, internett, nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer er truet eller faller ut.

Vi kan:

·         opprette samband over relativt store avstander uten bruk av offentlig infrastruktur, f. eks. i kupert terreng, mellom kommuner, fylker, landsdeler eller internasjonalt.

·         opprette lokalt samband.

·         Sende epost over radio uten bruk av internett, enten direkte eller via vår infrastruktur.

·         Gi bistand, både teknisk og operasjonell, til å etablere andre typer samband for myndighetene.

Det er direktorater, fylkesmenn, kommuner, HRS og LRS som prioriteter hvilke oppgaver NRRL Samband skal utføre i en krisesituasjon, i henhold til myndighetenes generelle prioriteringer av ressurser.