ressursregister statuskart 1017

BarentsWatch har utviklet et felles ressursregister som benyttes av bl.a hovedredningssentralene og politiet for oversikt over de operative ressursene som kan benyttes ved ulike hendelser.

De operative ressursene til NRRL er nå registrert i registeret og myndighetene kan derfor enkelt få oversikt over hva vi kan levere i ulike krisesituasjoner. 


I ressursregisteret kan både ressurseiere og ressursbrukere utveksle data om sine kapasiteter og få oversikt over tilgjengelige ressurser. Ved innsikt og felles situasjonsforståelse kan ressursene utnyttes effektivt, og en kan oppnå betydelige tidsbesparelser.

Det er å håpe at registeret kan virke motiverende for å få ti operative løsninger rundt i landet, spesielt vedr nødsamband på større hendelser. De enhetene som i dag kan levere ressurser til redningstjenesten på svært kort varsel er markert som grønne. Det gjelder nå i Troms, Oslo og Øst politidistrikter. I resten av landet er vi gule som angir «redusert operativ evne», bortsett fra i Agder som ikke har registrert aktivitet og Trøndelag som pr nå ikke er registrert enda. Evt behov for nødsamband fra sambandstjenesten på Sørlandet, må derfor i overskuelig fremtid dekkes opp fra distriktene rundt, inntil grupper på Sørlandet etablerer en vis beredskap.
Reursregister statustavle 1017

Vi er pt registret med disse nivåene

Region – distriktsorganisasjon i hvert av de 12 politidistriktene. Hvert distrikt forutsettes å ha felles hovedvarslingsnummer – alarmtelefon. Som reserve oppgis oftest en sambandsmanager / gruppe ansvarlig

Gruppe / lokalavdeling: Her er de gruppene som er operative registrert. For å stå som «gule» i listen, forutsettes det at gruppen kan ta aksjon og stille opp i en krisesituasjon».

Gruppestasjon / objekt: Her vil operative gruppestasjoner som kan stilles til rådighet for myndighetene bli registrert. Merk at disse må meldes ut av drift eller slettes i registeret dersom de ikke kan benyttes på kort varsel.

Vi kan tenke oss at for eksempel privathytter med radioutstyr og enkelt personer som er bosatt i områder distriktene kan være en ressurs og på sikt kan registreres med posisjon og kontaktinformasjon, for eksempel til en påskeberedskap. Slik at det angis at her er operativt personell og utstyr som kan benyttes i et øde område dersom det skjer noe alvorlig i nærheten.

Personell: Personellet vårt er merket som blant annet «Sambandsekspert». Dette forutsettes å være resurspersoner som er operative, villige til å stille opp og som kan bidra selvstendig med både råd veiledning, operasjon og utstyr i en krisesituasjon. Nærmere retningslinjer om dette blir utarbeidet av sambandsledelsen sentralt.

Informasjonen som er registret med status er selvsagt synlig online hos politiet og Hovedredningssentralene

LA4PGA, Trond og LB4UG Kenneth er administratorer for NRRL. Kontakt dem for ønsker om oppdatering eller mer informasjon om systemet til NRRL.