logo-topp 02

Velkommen til NRRL Samband Oslo og Øst forkortet SOØ (før NSOA)

Asker-1

SOØ vakt og alarmtelefon: 88 00 37 66

 

Årsrapport NRRL samband Oslo - Øst 2018

SOØ har i 2018 nær tredoblet aktiviteten siden 2017 og 2016 med deltakelse på 70 søk og redningsaksjoner mm. Vi deltok på 25 aksjoner i fjor. Medlemsmassen er synkende og slitasjen på mannskaper stor. Jobben som er gjort gjennom året, har satt NRRL og SOØ på kartet i mye større grad enn tidligere, og vi trenger rekruttering og at flere av medlemmene kan bidra noe mer. 

Medlemmer

SOØ er et samarbeidsorgan mellom radioamatører og gruppene i Oslo og Øst som ønsker å støtte den operative sambandstjenesten i regionen. I 2018 har følgende grupper bidratt. 

Gardemogruppen, Nedre Romerikegruppen, Oslogruppen, AB-gruppen, Sarpsborggruppen. I tillegg har medlemmer av andre grupper leilighetsvis deltatt på forespørsel

Ved utgangen av året var det 28 medlemmer totalt, 4 medlemmer operative i mobilsporing, 12 aktive og 13 passive i redningssamband og 14 aktive og 10 passive i nødsamband.  6 medlemmer er registret som helt passive (utenfor varslingslistene)

23 amatører fra 5 grupper har vært på fakturerbar aktivitet i 2018. Gjennomsnittlig deltagelse er 8 aksjoner, men kun 6 amatører har vært på mer enn 5 aksjoner.

Ledelse

SOØs øverste organ er «Managermøtet», som består av styrerepresentant og sambandsmanager fra de gruppene som er med. Managermøtet tar de viktigste beslutningene, godkjenner beredskapsplaner, økonomi og utnevner daglig ledelse. Det har vært 1 fysisk managermøte i 2018. Øvrige beslutninger er gjort med e-postkommunikasjon

Ledelsen i 2018 har vært

LA4PGA, Trond, Oslogruppen– Leder

LB1HG, Tom, Oslo og AB gruppen – administrativt

LA8GKA, Rune, AB-gruppen -operativt

LB0FG.Oddbjørn, Oslogruppen

LB8MH, Magnus, Sarpsborggruppen

I tillegg er

LA8UIA, Steinar, Oslogruppen – ansvarlig for posisjonsanalyse (mobilsporing)

LA7VK, Tormod, Gardermogruppen – ansvarlig for oppfølging av refusjon mot myndighetene 

fram til sommeren, da LA2PLA Ragnar, Oslo og Nedre Romerikegruppen, overtok

Operativt / tjenester

SOØ leverer tjenester til redningstjenesten og til kriseledelser (krise /reservesamband. I tillegg bidrar vi med støtte til sambandstjeneste for våre støttespillere i bla FORF. 

Redningstjeneste / støtte til politiet

SOØ har gjennom året blitt alarmert 70 ganger, mot 25 i samme periode året før. 

på 24 (22) aksjoner har vi blitt forespurt om operativ bistand

på 44 aksjoner har vi blitt forespurt pga mobilsporing (fordelt på 6 politidistrikter)

på 9 (14) aksjoner har vi bidratt med begge.

I tillegg har vi hatt to andre oppdrag og noen forhåndsvarsler, der vi er avblåst før alarm

Noen av aksjonene har blitt avblåst før vi har kommet i tjeneste. I tillegg har det blitt gjennomført 4 øvelser. 

Våre tjenester er definert i «Tjenesteleveranser redning og nødsamband 18» Til redningstjenesten har vi levert: 

Tjenester knyttet til strøm og belysning. 

Internett

Gateway / DMO repeater -nødnett 

Posisjonsanalyse ved søk (Mobilsporing)

Tracking med APRS 

Kjentmannstjenester for søkeledelsen 

Bistand til søk, med søk fra bil og stopposter

Transporttjeneste på vei

Krise- reservesamband (Nødsamband)

NRRL kan stille med reserveløsninger i form av bistand til samband i tilfellet offentlig infrastruktur faller ut eller er truet. 

Utfall kan skyldes:

Naturhendelser, pga f.eks. vinn eller nedbør

Ulykker, ved graving, brann og eksplosjoner

Tilsiktede hendelser, i form av nedkobling av telenettet, f.eks. ved sabotasje og terrorhandlinger mm

SOØ har gjennom året blitt alarmert medlemmene 1 gang – på grunn av det varslede ekstremværet «Knud». 8 medlemmer kunne stille med støtte til samband i tilfellet utfall av offentlig kommunikasjon. Politi, Beredskapsetaten i Oslo kommune og fylkesmannens beredskapsavdeling ble varslet om vår beredskap og kapasitet. Vi har i tillegg, deltatt på nasjonale nødsambandsøvelser.

Våre tjenester er definert i «Tjenesteleveranser redning og nødsamband 18» Til støtte ved krisesituasjoner, kan vi levere: 

Punkt til punktsamband over korte og lengre avstander med amatørradioutstyr, inkl Winlink

Utstyr til og drift mindre sambandsnett (PMR) med handapparater eller mobilstasjoner

Batterier, aggregat og antenner mm

Annet

SOØ har gjennom året bidratt med støtte til hundekonkurransen «The Challenge» og Alternativ jul i Oslo

Varsling 

Vi benytter www.Telemeny.no til varsling og kommunikasjon. Vår alarmtelefon 88 00 37 66 er levert av www.Teletopia.no . Når noen ringer alarmnummeret blir det ringt i en sløyfe med normalt 3 amatører som blir ringt etter tur, slik at våre oppdragsgivere alltid kan få kontakt med oss.

Økonomi

Oslogruppens kasserer fungerer som økonomi ansvarlig / kasserer i tett samarbeid med de refusjonsansvarlige. Utbetalte refusjoner i 2018 utgjør ca. kr 111000 som skal fordeles til de deltakende gruppene etter en brøk som speiler aktiviteten fra de ulike gruppene. Utbetaling skal godkjennes av managermøtet før utbetaling. 

Aktiviteten i 2018 har totalt gitt fakturert beløp på 185.000. Det har vært 59 fakturerbare aktiviteter inkl. The Challenge.


xxxxxxxxxxxxxxx 

Halvårsrapport NRRL samband Oslo- Akershus pr desember 2012

I andre halvår 2012 har NSOA hatt mange aktiviteter som har gitt oss enda bedre kompetanse til å løse viktige sambandsutfordringer som samfunnsberedskap og støtte til redningstjenesten. Vi har dette halvåret gjennomført en rekke øvelser, og hatt god kontakt med politi og samarbeidende organisasjoner. På slutten av halvåret har vi intensivert samarbeidet med andre FORF aktører i Oslo Politidistrikt og lagt et godt grunnlang for innsats i 2013. Høsten 2013 kom også Nedre Romerike gruppen med for fullt i samarbeidet.

Ved årsskiftet er totalt 32 radioamatører på beredskapslisten.

Fra Gardermogruppen: LA1ISA, LA2TNA,LA7VK

Fra Oslogruppen: LA1SP, LA2NCA, LA2PLA, LA2RNA, LA4CIA, LA4PGA, LA4YRA, LA5ERA, LA5FRA, LA5OM, LA6ASA, LA6CSA, LA6MW, LA6XI, LA7URA, LA8JMA, LA8UIA, LA9ISA, LA9KSA, LA9YKA

Fra Asker og Bærumgruppen: LA8GKA, LA8TIA, LA9TKA,

Fra Nedre Romerike gruppen: LA1HSA, LA2XNA

Fra Follogruppen: LA7UM, LA5..A, LB3VE, LA-M12043

Vi har dette halvåret hatt disse aktivitetene 2 sambandsmøter og 11  sambandsøvelser, derav en i samarbeid med politiet og to som politiet var varslet om. I flere av øvelsene var andre NRRL nødsambandsenheter involvert. 1 av disse øvelsene var med APRS for norske redningshunder i forbindelse med en sporingskonkurranse 3 Winlink 2000 øvelser med utveksling av e-post over amatørradio (uten internett) Vi har også deltatt på et humanitært oppdrag. Vi har også videreutviklet infrastruktur med server og utstyr for radiobasert e-postkommunikasjon, helt eller delvis uten internettforbindelse. 4 medlemmer deltok på FORF seminaret i Oslo sammen med sambandsledelsen i NRRL. 4 medlemmer deltok på arbeidsseminar i MLSO i Oslo politidistrikt, sammen med øvrige FORF organisasjoner 1samarbedismøte med Norske redningshunder, NRH 10 medlemmer fullførte brukerkurs i nødnett (TETRA) i desember. Vi har pt. 14 godkjente brukere.

Vi har nå dialog med:

Frivillige organisasjoner: FORF, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder, Elveredningsgruppa - Oslo Elvesportsklubb.

Offentlige etater Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Politiet i Oslo og Akershus.

 

Nittedal 8/1-13 LA4PGA, Trond Bekken, Leder NRRL samband Oslo/ Sambandsmanager Oslogruppen av NRRL

Endret / oppdatert 20. jan

Årsrapport SOØ 2018

SOØ har i 2018 nær tredoblet aktiviteten siden 2017 og 2016 med deltakelse på 70 søk og redningsaksjoner mm. Vi deltok på 25 aksjoner i fjor. Medlemsmassen er synkende og slitasjen på mannskaper stor. Jobben som er gjort gjennom året, har satt NRRL og SOØ på kartet i mye større grad enn tidligere, og vi trenger rekruttering og at flere av medlemmene kan bidra noe mer.

Medlemmer

SOØ er et samarbeidsorgan mellom radioamatører og gruppene i Oslo og Øst som ønsker å støtte den operative sambandstjenesten i regionen. I 2018 har følgende grupper bidratt.

Gardemogruppen, Nedre Romerikegruppen, Oslogruppen, AB-gruppen, Sarpsborggruppen. I tillegg har medlemmer av andre grupper leilighetsvis deltatt på forespørsel

Ved utgangen av året var det 28 medlemmer totalt, 4 medlemmer operative i mobilsporing, 12 aktive og 13 passive i redningssamband og 14 aktive og 10 passive i nødsamband.  6 medlemmer er registret som helt passive (utenfor varslingslistene)

23 amatører fra 5 grupper har vært på fakturerbar aktivitet i 2018. Gjennomsnittlig deltagelse er 8 aksjoner, men kun 6 amatører har vært på mer enn 5 aksjoner.

Ledelse

SOØs øverste organ er «Managermøtet», som består av styrerepresentant og sambandsmanager fra de gruppene som er med. Managermøtet tar de viktigste beslutningene, godkjenner beredskapsplaner, økonomi og utnevner daglig ledelse. Det har vært 1 fysisk managermøte i 2018. Øvrige beslutninger er gjort med e-postkommunikasjon

Ledelsen i 2018 har vært

LA4PGA, Trond, Oslogruppen– Leder

LB1HG, Tom, Oslo og AB gruppen – administrativt

LA8GKA, Rune, AB-gruppen -operativt

LB0FG.Oddbjørn, Oslogruppen

LB8MH, Magnus, Sarpsborggruppen

I tillegg er

LA8UIA, Steinar, Oslogruppen – ansvarlig for posisjonsanalyse (mobilsporing)

LA7VK, Tormod, Gardermogruppen – ansvarlig for oppfølging av refusjon mot myndighetene

fram til sommeren, da LA2PLA Ragnar, Oslo og Nedre Romerikegruppen, overtok

Operativt / tjenester

SOØ leverer tjenester til redningstjenesten og til kriseledelser (krise /reservesamband. I tillegg bidrar vi med støtte til sambandstjeneste for våre støttespillere i bla FORF.

Redningstjeneste / støtte til politiet

SOØ har gjennom året blitt alarmert 70 ganger, mot 25 i samme periode året før.

24 (22) aksjoner har vi blitt forespurt om operativ bistand

på 44 aksjoner har vi blitt forespurt pga mobilsporing (fordelt på 6 politidistrikter)

9 (14) aksjoner har vi bidratt med begge.

I tillegg har vi hatt to andre oppdrag og noen forhåndsvarsler, der vi er avblåst før alarm

Noen av aksjonene har blitt avblåst før vi har kommet i tjeneste. I tillegg har det blitt gjennomført 4 øvelser.

Våre tjenester er definert i «Tjenesteleveranser redning og nødsamband 18» Til redningstjenesten har vi levert:

 • Tjenester knyttet til strøm og belysning.
 • Internett
 • Gateway / DMO repeater -nødnett
 • Posisjonsanalyse ved søk (Mobilsporing)
 • Tracking med APRS
 • Kjentmannstjenester for søkeledelsen
 • Bistand til søk, med søk fra bil og stopposter
 • Transporttjeneste på vei

Krise- reservesamband (Nødsamband)

NRRL kan stille med reserveløsninger i form av bistand til samband i tilfellet offentlig infrastruktur faller ut eller er truet.

Utfall kan skyldes:

 • Naturhendelser, pga f.eks. vinn eller nedbør
 • Ulykker, ved graving, brann og eksplosjoner
 • Tilsiktede hendelser, i form av nedkobling av telenettet, f.eks. ved sabotasje og terrorhandlinger mm

SOØ har gjennom året blitt alarmert medlemmene 1 gang – på grunn av det varslede ekstremværet «Knud». 8 medlemmer kunne stille med støtte til samband i tilfellet utfall av offentlig kommunikasjon. Politi, Beredskapsetaten i Oslo kommune og fylkesmannens beredskapsavdeling ble varslet om vår beredskap og kapasitet. Vi har i tillegg, deltatt på nasjonale nødsambandsøvelser.

Våre tjenester er definert i «Tjenesteleveranser redning og nødsamband 18» Til støtte ved krisesituasjoner, kan vi levere:

 • Punkt til punktsamband over korte og lengre avstander med amatørradioutstyr, inkl Winlink
 • Utstyr til og drift mindre sambandsnett (PMR) med handapparater eller mobilstasjoner
 • Batterier, aggregat og antenner mm

Annet

SOØ har gjennom året bidratt med støtte til hundekonkurransen «The Challenge» og Alternativ jul i Oslo

Varsling

Vi benytter www.Telemeny.no til varsling og kommunikasjon. Vår alarmtelefon 88 00 37 66 er levert av www.Teletopia.no . Når noen ringer alarmnummeret blir det ringt i en sløyfe med normalt 3 amatører som blir ringt etter tur, slik at våre oppdragsgivere alltid kan få kontakt med oss.

Økonomi

Oslogruppens kasserer fungerer som økonomi ansvarlig / kasserer i tett samarbeid med de refusjonsansvarlige. Utbetalte refusjoner i 2018 utgjør ca. kr 111000 som skal fordeles til de deltakende gruppene etter en brøk som speiler aktiviteten fra de ulike gruppene. Utbetaling skal godkjennes av managermøtet før utbetaling.

Aktiviteten i 2018 har totalt gitt fakturert beløp på 185.000. Det har vært 59 fakturerbare aktiviteter inkl. The Challenge.